Działka budowlana Sprzedaż: Szczecinek

Cena 1 626 000 PLN
Powierzchnia 27100.00 m2

Polecamy pięknie położoną działkę w Turowie, 4 kilometry od Szczecinka. Przy drodze krajowej nr 11.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego teren przeznaczony jest pod budownictwo jednorodzinne i usługi.

Zabudowa jednorodzinna lub szeregowa.

Oznaczenie działki w MPZP to 19MN, U. Powierzchnia - 27100 m2.


Wybrane ustalenia dla terenu oznaczonego jako 19MN, U


1) przeznaczenie podstawowe terenów tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obejmujące
powyżej 50% powierzchni całkowitej budynków na działce budowlanej;
2) przeznaczenie uzupełniające – tereny zabudowy usługowej, obejmujące poniżej 50% powierzchni
całkowitej budynków na działce budowlanej; dopuszcza się budowę budynków usługowych jako
obiektów wolnostojących lub realizowanie lokali użytkowych wbudowanych w budynki mieszkalnousługowe;
4) zagospodarowanie terenów i kształtowanie zabudowy:
a) wysokość zabudowy do 2 kondygnacji, w tym poddasze użytkowe, nie wyżej niż 10 m, dla
zabudowy gospodarczej i garażowej nie wyżej niż 6 m,
b) geometria dachów – pochyłe,
c) nachylenie połaci dachowych – 25o do 45o,
d) powierzchnia zabudowy – nie więcej niż 30 % powierzchni działki budowlanej,
e) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niż 50 % powierzchni działki budowlanej,
f) wskaźnik intensywności zabudowy – do 0,9,
g) minimalna powierzchnia działki budowlanej – 1000 m2;
5) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) minimalna powierzchnia działki budowlanej – 1000 m2,
b) minimalna szerokość frontu działki budowlanej – 20 m,
c) kierunek linii podziału – prostopadły do drogi, z dopuszczalnym odchyleniem 20o;
6) ustalenia komunikacyjne, ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
a) obsługa komunikacyjna –  do terenu 19MN,U z drogi 03KDL,

Szczegółowe ustalenia w uchwale Rady Gminy Szczecinek nr XLIV/440/2017 z 3 sierpnia 2017 r.


Media: woda, kanalizacja i prąd znajdują się w drogach.

Klasy gruntów: grunty orne – RVI - 15631 m2, LsV - 2485 m2, Lzr - 8984 m2

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym.

Wymiary działki: długość 300 m x szerokość  90 m.

Dojazd droga krajowa nr 11, możliwe dwa wjazdy.

Media do ustalenia z instytucjami branżowymi.  


Działka budowlana Sprzedaż: Szczecinek
Cena 1 626 000 PLN
Powierzchnia 27100.00 m2

Polecamy pięknie położoną działkę w Turowie, 4 kilometry od Szczecinka. Przy drodze krajowej nr 11.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego teren przeznaczony jest pod budownictwo jednorodzinne i usługi.

Zabudowa jednorodzinna lub szeregowa.

Oznaczenie działki w MPZP to 19MN, U. Powierzchnia - 27100 m2.


Wybrane ustalenia dla terenu oznaczonego jako 19MN, U


1) przeznaczenie podstawowe terenów tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obejmujące
powyżej 50% powierzchni całkowitej budynków na działce budowlanej;
2) przeznaczenie uzupełniające – tereny zabudowy usługowej, obejmujące poniżej 50% powierzchni
całkowitej budynków na działce budowlanej; dopuszcza się budowę budynków usługowych jako
obiektów wolnostojących lub realizowanie lokali użytkowych wbudowanych w budynki mieszkalnousługowe;
4) zagospodarowanie terenów i kształtowanie zabudowy:
a) wysokość zabudowy do 2 kondygnacji, w tym poddasze użytkowe, nie wyżej niż 10 m, dla
zabudowy gospodarczej i garażowej nie wyżej niż 6 m,
b) geometria dachów – pochyłe,
c) nachylenie połaci dachowych – 25o do 45o,
d) powierzchnia zabudowy – nie więcej niż 30 % powierzchni działki budowlanej,
e) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niż 50 % powierzchni działki budowlanej,
f) wskaźnik intensywności zabudowy – do 0,9,
g) minimalna powierzchnia działki budowlanej – 1000 m2;
5) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) minimalna powierzchnia działki budowlanej – 1000 m2,
b) minimalna szerokość frontu działki budowlanej – 20 m,
c) kierunek linii podziału – prostopadły do drogi, z dopuszczalnym odchyleniem 20o;
6) ustalenia komunikacyjne, ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
a) obsługa komunikacyjna –  do terenu 19MN,U z drogi 03KDL,

Szczegółowe ustalenia w uchwale Rady Gminy Szczecinek nr XLIV/440/2017 z 3 sierpnia 2017 r.


Media: woda, kanalizacja i prąd znajdują się w drogach.

Klasy gruntów: grunty orne – RVI - 15631 m2, LsV - 2485 m2, Lzr - 8984 m2

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym.

Wymiary działki: długość 300 m x szerokość  90 m.

Dojazd droga krajowa nr 11, możliwe dwa wjazdy.

Media do ustalenia z instytucjami branżowymi.